Před 15 000 lety mluvila Evropa i Asie stejným jazykem

Svým způsobem důkaz pro pravdivost biblického příběhu o Babylónské věži přinesla nová lingvistická studie, která odhalila společné kořeny jazyků v Eurasii. Před 15 000 lety si prý lidé nejspíš poměrně dobře rozuměli napříč oběma kontinenty.

Před 15 000 lety mluvila Evropa i Asie stejným jazykem
Před 15 000 lety mluvila Evropa i Asie stejným jazykem
Zdroj: archiv

Dosud se mělo za to, že většina jazyků se vyvíjí příliš rychle na to, aby se dal odhalit jejich původ za hranici pěti až devíti tisíc let. Přesto podle vědců "ultrakonzervovaná" slova, která mohou být použita pro překonání tézo bariéry. Autoři studie použili statistický model, který bere v úvahu frekvence, s jakou jsou slova používána v běžné, každodenní řeči. Následně vytvořili soubor těchto velmi zachovalých slov mezi sedmi eurasijskými jazykovými rodinami, čím získali kořeny prajazyka, které sahají před konec doby ledové. 

 
 Babylónská věž

Celá země byla jednotná v řeči i v činech. Když táhli na východ, nalezli v zemi Šineáru pláň a usadili se tam. Tu si řekli vespolek: „Nuže, nadělejme cihel
a důkladně je vypalme.“ Cihly měli místo kamene
a asfalt místo hlíny. Nato řekli: „Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi.“
I sestoupil Hospodin, aby zhlédl město i věž, které synové lidští budovali. Hospodin totiž řekl: „Hle, jsou jeden lid a všichni mají jednu řeč. A toto je teprve začátek jejich díla. Pak nebudou chtít ustoupit od ničeho, co si usmyslí provést. Nuže, sestoupíme a zmateme jim tam řeč, aby si navzájem nerozuměli.“
I rozehnal je Hospodin po celé zemi, takže upustili od budování města. Proto se jeho jméno nazývá Bábel (to je Zmatek), že tam Hospodin zmátl řeč veškeré země a lid rozehnal po celé zemi.

– Genesis 11,1-9 CEP

Těmi "společnými" slovy, která mají konzervativnější podobu, jsou především ta, která se používají častěji na tisíc vyslovených během dne. Taková slova mají 7 až 10krát vyšší pravděpodobnost, že je možné se dopátrat hlubokého původu.

Studie uveřejněná v časopise Proceedings of the National Academy of Science obsahuje i seznam slov, která se nejvíce zakonzervovala a odkazují ke společnému prajazyku. Patří sem samozřejmě slova jako, já, ty, matka, vytáhnout, muž a řada dalších. Výzkumníci se domnívají, že tato slova a jejich modulace v jednotlivých jazykových skupinách jim pomůže zpřesnit historii dávných migrací a kontaktů pravěkých kultur.

"Můžeme vysledovat ozvěny jazyka 15.000 let nazpět," citoval server LiveScience  spoluautora studie, britského evolučního biologa Marka Pagela z University of Reading. Pagel se domnívá, že vývoj jazyka připomíná biologickou evoluci a slova, která jsou často používána, která opisují naše sociální vazby, podléhají změnám mnohem pomaleji.

Související články